0 дауыс
5.8k көрілді
Кедергілері 20 Ом және 30 Ом болатын екі резистор кернеуі 24 В электр тізбегіне жалғанған. Тізбекке екі резисторды тізбектей және параллель жалғанғандағы ток күші қандай?

2 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
R1 = 20 Ом
R2 = 30 Ом
U = 24В
Т/K: Iт - ? Iп - ?
Rт = 20   30 = 50 Ом
Iт = U/R1   U/R2
Iт = 24В/20ОМ   24В/30ОМ = 120/60 = 2А
.
Iп = U/Rт
Iп = 24В/ 50Ом = 0,48А
үлкен алғысымды білдіремін
0 дауыс
30H  күш жұмсап,тасты су ішінде ұстап тұрған болсандар тастың ауадағы массасы қандай болғаны? Тастың тығыздығы-2500кг/м3
...