0 дауыс
916 көрілді
1.43,2 км/сағ жалдамдықпен келе жатқан поезд тежелу басталғаннан кейін 180 м жол жүріп барып тоқтады.Ол қандай үдеумен қозғалады және қанша уақыттан кейін тоқтайды?
2.Трамвай вагоны қисықтық радиусы 50 м жолда модулі 5м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады.Центрге тартқыш үдеуді табыңдар.
3.Айналатын барабан қалақшалаларының жүкті 0,4 м жылдамдықпен көтерілген кездегі диаметрі 16 см.Осы барабан қалақшаларының айналу жиілілігін табыңдар.
4.Минутына 3000 айналым жасайтын бу турбинасының бұрыштық жылдамдығын анықта.
Сұрақтың жабылу себебі: Жақсы жауап

2 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
1)

берілгені: Vox=43,2км/сағ(си:1,2 м/с)

                 Vx=0

                 Sx=180м

Шешуі:

Sx=Vx(квадрат)-Vxo(в квадрат) : -2ax   (ax- үдеу)

осы формуладан:-2ax=Vx(квадрат)-Vxo(в квадрат) : Sx

                                         -2ax=-1,44(м/с)(в кв.) : 180м = 0,008м/с (в кв.)

                                         ax=0,008 : -2 = -0,004м/с( кв.)үдеуді таптық

ax=Vx-Vox : t
t=Vx-Vox : aх

   t=-1,2м/с : -0,004м/с (кв.)=300с

жауабы: -0,004м/с ( кв.), 300с=5 минут
+1 дауыс
1)Поезд, двигавшийся со скоростью 1,43,2 км/ч, остановился, проехав после замедления 180 м. Какова его скорость и через какое время он остановится?

 2. Трамвайный вагон движется с постоянной скоростью 5 м/с по дороге радиусом кривизны 50 м. Найти ускорение силы тяжести, направленное к центру.

 3. Диаметр вращающихся лопастей барабана при подъеме груза со скоростью 0,4 м равен 16 см. Найти частоту вращения этих лопастей барабана.

 4. Определить угловую скорость паровой турбины, совершающую 3000 оборотов в минуту.
...