0 дауыс
3.5k көрілді
200 см2   ауданға 200 Н күшпен әсер ететін қысымды анықта.

1 жауап

0 дауыс
Берілген: S = 200 см ^ 2 = 0,02 м ^ 2

 Фдав = 50 Н.

 R -?

 Шешім:
1) мен қысым күші әсер ететін қысымды табамын:

 p = Fdav / S

 [p] = N / m ^ 2 = Па.
p = 200 / 0.02 = 10000 (Па) = 100 (гПа)
Жауап: осы күш әсер ететін қысым 100 гПа құрайды.
...