0 дауыс
278 көрілді
говорить о фотосинтезе на англиский

1 жауап

0 дауыс

Photosynthesis uses energy from the sun to change carbon dioxide (CO2) and water (H2O) into carbohydrates. Carbohydrates are chemicals that contain hydrogen, carbon and oxygen and they are the plant’s food. To start the process, the plant absorbs carbon dioxide through tiny holes in its leaves and sucks up water from the soil through its roots. A green substance in the plant’s leaves called chlorophyll absorbs energy from the sun. The plant now has all it needs for photosynthesis to begin.

There are two stages to the photosynthesis process. In the first stage, called the light reaction, light energy from the sun is converted into chemical energy. This energy is stored in a chemical called ATP (adenosine triphosphate). The second stage of the process is the dark reaction. In this reaction, the plant converts the carbon dioxide and water into carbohydrates. Carbohydrates provide the plant with the energy it needs in order to grow.

The chemical reaction involved in photosynthesis can be summarised by this equation:

Carbon Dioxide + Water –> Light –> Sugar + Oxygen

The equation shows how important photosynthesis is for life. As well as providing food for the plant from the sun’s energy, the equation shows that the reaction also produces the oxygen that animals need to breathe. Without photosynthesis, our planet could not support life as we know it.

Google аудармашының аудармасы:

Фотосинтез көмірқышқыл газын (СО2) және суды (H2O) көмірсуларға өзгерту үшін күн энергиясын пайдаланады. Көмірсулар - бұл сутегі, көміртегі және оттегі бар химиялық заттар және олар өсімдік тамағы. Бұл процесті бастау үшін өсімдік жапырақтарындағы ұсақ тесіктер арқылы көмірқышқыл газын сіңіріп, тамырдан топырақтан су сорып алады. Хлорофилл деп аталатын өсімдік жапырақтарындағы жасыл зат күн энергиясын сіңіреді. Қазір зауытта фотосинтез басталуы үшін барлық қажеттілік бар.

Фотосинтез процесінің екі кезеңі бар. Жарық реакциясы деп аталатын бірінші кезеңде күн сәулесінен шыққан жарық химиялық энергияға айналады. Бұл энергия АТФ (аденозин трифосфаты) деп аталатын химикатта сақталады. Процестің екінші кезеңі - қараңғы реакция. Бұл реакцияда өсімдік көмірқышқыл газы мен суды көмірсуларға айналдырады. Көмірсулар өсімдікті өсіру үшін өсімдікті қажет энергиямен қамтамасыз етеді.

Фотосинтезге қатысатын химиялық реакцияны мына теңдеумен қорытындылауға болады:

Көмірқышқыл газы + Су -> Жеңіл -> Қант + Оттегі

Теңдеу фотосинтездің өмір үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Күннің энергиясынан өсімдікке тамақ берумен қатар реакция жануарлардың дем алуына қажет оттегіні де тудырады. Фотосинтез болмаса, біздің ғаламшар біз білетін өмірді қолдай алмады.
...