0 дауыс
959 көрілді
Р+q²+r³=200 Теңдеуін қанағаттандыратын барлық p,g,r жай сандар үштігін табыныз

1 жауап

0 дауыс

Жай сан — 1-ден үлкен, бірақ 1 мен өзінен басқа сандарға бөлінбейтін, бүтін оң сан (мысалы, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ...)

r³<200 ⇒ r={3 ; 5}

max q²<200-3³=173 ⇒ q={3,5,7,11,13}

max p<200-3³-3²=164 ⇒ p={3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97,101,103,107,109,113,127,131,137,139,149,151,157,163}

Ал енді осы сандар арасынан таңдау жасасақ

r=3 q=3 p=164 жай сан емес

r=3 q=5 p=148 жай сан емес

r=3 q=7 p=124 жай сан емес

r=3 q=11 p=52 жай сан емес

r=3 q=13 p=4 жай сан емес

 

r=5 q=3 p=66 жай сан емес

r=5 q=5 p=50 жай сан емес

r=5 q=7 p=26 жай сан емес

p,g,r жай сандар үштігі жоқ

...