0 дауыс
9.2k көрілді
1) Қыздырғыштың температурасы 800 К, ал суытқыштікі – 300К. Жылу двигателі ПӘК-нің мәні.

2) Заряды +q сынап тамшысы заряды –q басқа тамшымен қосылды. Пайда болған тамшының заряды қандай?  

3) 10-7 Кл заряд тұрған нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 5 В/м. Зарядқа әсер ететін күш?

4) Газ адиабаталық жолмен ұлғайғанда 200Дж жұмыс істеді. Оның ішкі энергиясының өзгерісі?

1 жауап

0 дауыс
1)
Т₁ = 800 К

Т₂ = 300 К

η = ?

η = (Т₁- T₂)/T₁ * 100 % = (800 К - 300 К) / 800 K, * 100% = 0.625 * 100% = 62.5%

4) ΔU = -A

200Дж  азайды
...