0 дауыс
926 көрілді
19,6 г күкірт қышқылы Mg оксид-ң артық мөлшермен әрекеттескенде түзілген тұз-ң зат мөлшері?

1 жауап

0 дауыс
MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

Өйткені магний оксиді артық берілді, содан кейін есептеу күкірт қышқылына негізделген. Күкірт қышқылының мөлшерін анықтаңыз: 19,6 г/98 г/моль =0,2 моль. Күкірт қышқылының мөлшері тұз мөлшерін 1: 1 деп көрсетеді, бұл олардың тең екенін білдіреді. Демек, тұздың мөлшері 0,2 моль

жауабы:0,2 моль.
...