Бағдарламалау | 208 қаралды
5x10 матрицасы берілген. тек оң элементтерінен құралған соңғы жолдың нөмірін шығару Турбо паскальда

1 жауап

Program Massiv;
var
 a: array[1..5, 1..10] of real;
 k, i, j: integer;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Massivtin elementteri engizu')
 for i:=1 to 5 do
 for j:=1 to 10 do
 begin
 writeln('a[',i,j,']=');
 readln(a[i,j]);
 end;
 writeln;
 for i:=5 downto 1 do
 begin
 k:=0; 
  for j:=1 to 10 do  
  begin
  if (a[i,j]>=0 then k:=k+1;
   
  if k=10 then     
  begin writeln('Tek on elementterden turatin                 massivtin songi katari-', i); abort; end; 
 end;
 readln
end.
end;
120,444 сұрақ
309,222 жауап
153,260 пікір
69,419 қолданушы