0 дауыс
687 көрілді
Теңдеуді шешіңдер :

3х + 4х + 77 = 126

3 жауап

0 дауыс
 
Жақсы жауап
3х + 4х + 77 = 126
7х = 126 - 77
7х = 49
х = 7

Жауабы: х = 7
0 дауыс
7x=126-77

x=49/7

x=7
0 дауыс
7х=136-77

7х=49

х=7

Жауабы:7
Жауабы 7 болады екен.
...