0 дауыс
604 көрілді
Сәлем, достар:)
Төменде суретте көрсетілген теңдеуді шығарылу жолымен жазып, шешіп бересіздер ме? Суретті толық көлемде көру үшін [мына][1] жерді шертіңіз.
<a href='http://rghost.ru/41688018.view'><img src='http://rghost.ru/41688018/image.png' /></a>


  [1]: http://rghost.ru/41688018.view(puke)

2 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
![enter image description here][1]


  [1]:
+3 дауыс
Выражение: (x+2)*(x+3)*(x+8)*(x+12)=4^2

Ответ: x^4+25*x^3+202*x^2+600*x+560=0

Решаем по действиям:
1. (x+2)*(x+3)=x^2+5*x+6
  (x+2)*(x+3)=x*x+x*3+2*x+2*3
  1.1. x*x=x^2
      x*x=x^(1+1)
    1.1.1. 1+1=2
          +1
           _1_
           2
  1.2. x*3+2*x=5*x
  1.3. 2*3=6
      X2
       _3_
       6
2. (x^2+5*x+6)*(x+8)=x^3+13*x^2+46*x+48
  (x^2+5*x+6)*(x+8)=x^2*x+x^2*8+5*x*x+5*x*8+6*x+6*8
  2.1. x^2*x=x^3
      x^2*x=x^(2+1)
    2.1.1. 2+1=3
          +2
           _1_
           3
  2.2. x*x=x^2
      x*x=x^(1+1)
    2.2.1. 1+1=2
          +1
           _1_
           2
  2.3. x^2*8+5*x^2=13*x^2
  2.4. 5*8=40
      X5
       _8_
      40
  2.5. 40*x+6*x=46*x
  2.6. 6*8=48
      X6
       _8_
      48
3. (x^3+13*x^2+46*x+48)*(x+12)=x^4+25*x^3+202*x^2+600*x+576
  (x^3+13*x^2+46*x+48)*(x+12)=x^3*x+x^3*12+13*x^2*x+13*x^2*12+46*x*x+46*x*12+48*x+48*12
  3.1. x^3*x=x^4
      x^3*x=x^(3+1)
    3.1.1. 3+1=4
          +3
           _1_
           4
  3.2. x^2*x=x^3
      x^2*x=x^(2+1)
    3.2.1. 2+1=3
          +2
           _1_
           3
  3.3. x^3*12+13*x^3=25*x^3
  3.4. 13*12=156
      X13
       _1_2_
       26
      1_3_ _
      156
  3.5. x*x=x^2
      x*x=x^(1+1)
    3.5.1. 1+1=2
          +1
           _1_
           2
  3.6. 156*x^2+46*x^2=202*x^2
  3.7. 46*12=552
      X46
       _1_2_
       92
      4_6_ _
      552
  3.8. 552*x+48*x=600*x
  3.9. 48*12=576
      X48
       _1_2_
       96
      4_8_ _
      576
4. 4^2=16
  X4
   _4_
  16
5. 576-16=560
  -576
   _ _1_6_
   560

Решаем по шагам:
1. (x^2+5*x+6)*(x+8)*(x+12)-4^2=0
  1.1. (x+2)*(x+3)=x^2+5*x+6
      (x+2)*(x+3)=x*x+x*3+2*x+2*3
    1.1.1. x*x=x^2
          x*x=x^(1+1)
      1.1.1.1. 1+1=2
              +1
               _1_
               2
    1.1.2. x*3+2*x=5*x
    1.1.3. 2*3=6
          X2
           _3_
           6
2. (x^3+13*x^2+46*x+48)*(x+12)-4^2=0
  2.1. (x^2+5*x+6)*(x+8)=x^3+13*x^2+46*x+48
      (x^2+5*x+6)*(x+8)=x^2*x+x^2*8+5*x*x+5*x*8+6*x+6*8
    2.1.1. x^2*x=x^3
          x^2*x=x^(2+1)
      2.1.1.1. 2+1=3
              +2
               _1_
               3
    2.1.2. x*x=x^2
          x*x=x^(1+1)
      2.1.2.1. 1+1=2
              +1
               _1_
               2
    2.1.3. x^2*8+5*x^2=13*x^2
    2.1.4. 5*8=40
          X5
           _8_
          40
    2.1.5. 40*x+6*x=46*x
    2.1.6. 6*8=48
          X6
           _8_
          48
3. x^4+25*x^3+202*x^2+600*x+576-4^2=0
  3.1. (x^3+13*x^2+46*x+48)*(x+12)=x^4+25*x^3+202*x^2+600*x+576
      (x^3+13*x^2+46*x+48)*(x+12)=x^3*x+x^3*12+13*x^2*x+13*x^2*12+46*x*x+46*x*12+48*x+48*12
    3.1.1. x^3*x=x^4
          x^3*x=x^(3+1)
      3.1.1.1. 3+1=4
              +3
               _1_
               4
    3.1.2. x^2*x=x^3
          x^2*x=x^(2+1)
      3.1.2.1. 2+1=3
              +2
               _1_
               3
    3.1.3. x^3*12+13*x^3=25*x^3
    3.1.4. 13*12=156
          X13
           _1_2_
           26
          1_3_ _
          156
    3.1.5. x*x=x^2
          x*x=x^(1+1)
      3.1.5.1. 1+1=2
              +1
               _1_
               2
    3.1.6. 156*x^2+46*x^2=202*x^2
    3.1.7. 46*12=552
          X46
           _1_2_
           92
          4_6_ _
          552
    3.1.8. 552*x+48*x=600*x
    3.1.9. 48*12=576
          X48
           _1_2_
           96
          4_8_ _
          576
4. x^4+25*x^3+202*x^2+600*x+576-16=0
  4.1. 4^2=16
      X4
       _4_
      16
5. x^4+25*x^3+202*x^2+600*x+560=0
  5.1. 576-16=560
      -576
       _ _1_6_
       560


Решаем уравнение x^4+25*x^3+202*x^2+600*x+560=0:
Тестовая функция, правильность не гарантируется
Не можем решить.

Ұқсас сұрақтар

...