0 дауыс
20.4k көрілді
Сутекпен тотықсыздану реакциясы нәтижесінде 4 г таза мыс алынған болса:
CuO+H2=Cu+H2O
реакцияға қанша мыс (II) оксиді түскенін табыңдар

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
Берілгені: m(Cu)=4г
Табу керек: m(CuO)-?
Шешуі:
Mr(CuO)=64+16=80г/моль
Ar(Cu)=64г/моль
CuO+H2=Cu+H2O
 x------------4г
80------------64
х=80*4/64=5
Жауабы: m(CuO)=5г.
...