0 дауыс
256 көрілді
Егер шығымы 80 % болса, 16 г күкірт жанғанда түзілетін күкірт (ІV) оксидінің көлемі:

1 жауап

0 дауыс
Күкірт (IV) оксидінің (SO₂) түзілу реакциясы:

S + O₂ → SO₂

1. Мольдер санын есептеу:

Күкірттің молярлық массасы (M(S)) = 32 г/моль

Күкірттің берілген массасы (m(S)) = 16 г

Күкірттің мольдер саны (n(S)) = m(S) / M(S) = 16 г / 32 г/моль = 0,5 моль

Реакция теңдеуі бойынша 1 моль күкірттен 1 моль SO₂ түзіледі, сондықтан күкірт диоксидінің теориялық шығымы да 0,5 моль болады.

2. Теориялық көлемді есептеу:

Қалыпты жағдайда (қ.ж.) кез келген газдың молярлық көлемі (Vm) = 22,4 л/моль

SO₂ теориялық көлемі (V(SO₂)) = n(SO₂) * Vm = 0,5 моль * 22,4 л/моль = 11,2 л

3. Нақты көлемді есептеу:

Шығым (η) = 80% = 0,8

SO₂ нақты көлемі (V'(SO₂)) = V(SO₂) * η = 11,2 л * 0,8 = 8,96 л

Жауабы: Егер шығымы 80% болса, 16 г күкірт жанғанда 8,96 л күкірт (IV) оксиді түзіледі.
...