0 дауыс
737 көрілді
2,6 г гематитті қыздырғанда бөлінетін оттегінің көлемі?

1 жауап

0 дауыс
2,6 г гематит қыздырғанда бөлінетін оттегінің көлемін есептеу үшін мынадай кезеңдерден өту керек:

1. Молярлық массаны есептеу:

Гематиттің молярлық массасы: M(Fe2O3) = 2 * M(Fe) + 3 * M(O)

M(Fe) = 55,845 г/моль

M(O) = 15,999 г/моль

M(Fe2O3) = 2 * 55,845 г/моль + 3 * 15,999 г/моль = 111,688 г/моль

2. Массаны мольге түрлендіру:

Гематиттің моль мөлшері: n(Fe2O3) = 2,6 г / 111,688 г/моль = 0,0233 моль

3. Оттегінің моль мөлшерін есептеу:

1 моль Fe2O3 3 моль O2 бөліп шығарады: n(O2) = 3 * n(Fe2O3)

n(O2) = 3 * 0,0233 моль = 0,0699 моль

4. Оттегінің көлемін есептеу:

Оттегінің тығыздығы: ρ(O2) = 1,429 г/л (0°C және 1 атм қысымда)

Оттегінің көлемі: V(O2) = n(O2) * M(O2) / ρ(O2)

V(O2) = 0,0699 моль * 32 г/моль / 1,429 г/л = 163,5 мл

Жауап: 2,6 г гематит қыздырғанда 163,5 мл оттегі бөлінеді.

Ескерту:

Есептеулерде идеал газ заңы пайдаланылды.

Шынайы жағдайда, қысым мен температура өзгерісі оттегінің көлемін थोडा өзгертіп тастауы мүмкін.
...