Университет, колледж | 86 қаралды
Менин бул суракты коиу себебим отчет жазып жатыр едим сол максатта керек еди.

1 жауап

Microsoft Office 2000-пакетінің құрамында күшті әрі кеңінен қолданылатын бірнеше қолданбалы программалары бар. Оның құрамына төмендегі офистік қосымшалардың соңғы версиялары кіреді.

Word – текстік процессор.

Excel – электронды таблицаларды басқару программасы.

Access – берілгендер қорын басқару жүйесі.

Pover Point – презентациялар құру программасы.

Outlook – информациялық жүйе.

Publisher – баспа өнімдерін дайындау жүйесі.

Office 2000-пакетінің программаларының деңгейі алдыңғыларына қарағанда жоғары. Олар пайдаланушымен қосымшалар арасындағы ыңғайлы қарым – қатынасы, және интернетпен, басқада желілерменжұмыс істеуді қалыптастырады.Office 2000 пакетінің мынандай көмекші саласы бар:

MicrosoftGraph – офистік қосымшалары түрлі диаграммалар құруға арналған программа.

Word Art -текстік графика программасы.

Clip Gallery – сурет, аудио және видеофайлдардың жинағы.

Барлық программаларда жұмыстың тиімділігін арттыруда септігі бар қысқа түсініктеме беретін Offiсe көмекшісі бар.

Offiсe 2000 пакеті оның қосымшаларының барлығының бірнеше жалпы функциялары болатынымен ыңғайлы. Мысалы Word – та,Access – те, Excel –де файлды сақтау үшін сохранит командасы қолданылады.

Office 2000 қосымшаларынжүктеудің үштүрлітәсілібар:

  1. Office панеліндегісәйкес кнопкағашертуарқылы.
  2. Негізгі мәзір арқылы.
  3. Негізгі мәзірге программымәзірінің ішкімәзіріндегіқосындылар арқылы.

Officeпанелі Office 2000 пакетінорнатқан кездеавтоматы түрдеқойылмайды. ОныашуүшінПуск→ Программы→ Средства Microsoft Office→Панель Microsoft Office командалар тізбегінорындау керек. Кейін Windowsжүйесіқосылғанда бұл панелдіавтоматытүрдеашуашпау керектігінкөрсетсек, панел экранныңоң жақшетіндекөрінеді.OfficeпанеліOffice 2000пакетініңкез-келген қосымшасын жүктеудің ең ыңғайлықұралы.Бұл панелдіпайдаланбағанжағдайдаOffice 2000қосымшаларыныңдокументін ашуүшіннегізгімәзірдің жоғарғыжағындағыоткрыть документMicrosoft Office немесе Создать документы Microsoft Office бөлімдерін таңдаукерек. Егербірінші қосымшаны жүктеп,оданкейіндокументтіашуүшіннегізгі мәзірдегіПрограммы бөлігінтаңдаймыз. Office 2000программалары Программымәзіріндежеке-жеке көрсетілген.Керектісінтышқан арқылытаңдаймыз.

  1. Office интерфейсі.

Office 2000 қосышаларындабір типтіинтерфейс қолданылады. Егер сізExcelтерезесімен жұмыс істесеңіз,Wordтерезесімен жұмыс істеуқиын болмайды. Демек әртүліқосымшалардаортақнәрсекөп.

Терезенің бірнші қатарындатақырыптарқатарыорналасқан. Оның оңжағында–үш кнопкасыбар. Бұлар терезенің өлшемдерінөзгерту,жабуүшін қолданылады.

Әрбір қосымшадағы жұмыс істейтіноблыс –документ терезесі деп аталады. Мұндаберілген прогрммаменжұмыс істеугеқажетті барлық құралдар- айналдыру жолағы, күй қатары, командаларпанеліорналастырылған.

Командаларпанелініңекітипібар: мәзір қатары жәнеқұралдар панелі. Мәзір қатарында командалар категорияларғабіріктірліген.

Құралдардапанеліндеорындайтын әрекетке қатыстысуретпенбелгіленгенкнопкалар орналасқан.Осыкнопкаларарқылыкеректікомандаларды тез орындауғаболады.

  1. Office көмекшісі.

Көмекші ( помощник ) – пайдаланушы менпрограммалар арасында дұрыс қатынастыорнату үшінMicrosoftкомпаниясыныңқосқаны. Қосымшалар аралығындакөмекші үшін шекара жоқ, олOffice2000 қосымшаларының барлық сұраулары бойыншаанықтама береді.Бірнешекөмекшінің ішінен біреуін оның контекстік мәзірінен таңдауға болады. Көмекші қосымша терезесініңішінде емін –еркін қозғалып мәселені шешудің тиімді әдістерін табуғасептігін тигізетін кеңестер беріп отырады. Сіз қандай да бір жаңа командаменнебір қиындыққа кездессеңізкөмекші көмегін ұсынады. Көмекшігетышқанды алып келіп оң жақ кнопкасын басып контекстік мәзірденПараметры командасын таңдасақ Помощникдиалогтық терезесі ашылады.Керекті параметрлерімізді өзгертуіміз мүмкін. Параметрлердің өзгеруі көмекшінің кез-келгенқосымшадағы әрекетінеәсер етеді.

Файлдармен жұмыс істеу.

Жаңа документ құру .

Файлды сақтау.

Файлды жабу.

Файлды ашу.

Алдын алакөру және қағазға басу.

Редакциялау.

Delete клавиші

Отменить, вернуть.

Правописание.

Белгілеу, орнын ауыстыру, көшіру.

Файлдармен жұмыс істеу, текстерді редакциялау,белгілеу, орнын ауыстыру, көшіру тәсілдері Offic-тің барлық қосымшаларында бірдей.

Толығырақ: https://stud.baribar.kz/19352/qoldanbaly-programmalyq-oenimder/

123,451 сұрақ
313,638 жауап
153,299 пікір
70,166 қолданушы