0 дауыс
490 көрілді
500 г 40%-тік магний хлориді ерітіндісін салқындатқанда оның 110 г кристаллогидраты тұнбаға түскен (6 сумен кристалданады). Қалған ерітіндідегі заттың массалық үлесін анықтаңдар.
Сұрақтың жабылу себебі: Жақсы жауап

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
Магний хлориді массасын анықтау үшін:

M(MgCl2) = m(еріт.) *w = 500 г*0,4 = 200 г

500 г - 110 г = 390

-----110 г MgCl2 *6H2O------------------Х г MgCl2

---- 203 г/моль-----"-------------------95 г/моль---"---
Х  = 51,5 г

Екінші ерітіндідегі магний хлоридінің массасы:

200-51,5=148,5

w(MgCl2) = m(MgCl2)/m(еріт) = 148,5/390=0,381= 38,1пайыз
...