0 дауыс
6.0k көрілді
1 құрамында 34 г күміс (I)  нитраты бар ерітіндіні 34 г натрий хлориді ерітіндісімен араластырды. Алынған тұнбаның массасын есептеніз.

2 құрамында 2 г натрий гидроксидiн бар ерітінді арқылы 0,88 г көмір қышқыл газын жіберді. Түзілген натрий карбонатының массасын есептеңіз

1 жауап

0 дауыс

Ответ: m(AgCl)=0.2*M(AgCl)=28.7г

Объяснение:

AgNO3+NaCl=AgCl/+NaNO3     "/" - тұнба

M(AgNO3)=108+14+48=170

n(AgNO3)=34/170=0,2моль

M(NaCl)=23+35.5=58.5

n(NaCl)=34/58.5=0.5812моль

Мұнда күміс нитратының мөлшері аз болғандықтан, түзілген тұнба 0,2 моль болады.

n(AgCl)=0.2моль

m(AgCl)=0.2*M(AgCl)=28.7г

Ұқсас сұрақтар

...