0 дауыс
866 көрілді
Массасы 4кг температурасы 10C болатын суға, массасы 6 кг температурасы  30С болатын ыстық суды арластырғанда пайда болатын қоспаның температурасы?(Ссу=4200Дж/кг•С

Ну помогите өтініш

1 жауап

0 дауыс
Берілгені:
m₁=4кг
m₂=6кг
t₁=10°С
t₂=30°С
с=4200Дж/(кг·°С)
Табу керек:
t(қоспа)=?
Шешуі:
Q=cmΔt
Q₁=cm₁(t-t₁) = 4200/Дж(кг°С)·4кг·(t°-10°) = 4200·(4t-40) Дж (суық су сіңіретін жылу мөлшері)
Q₂=cm₂(t₂-t)=4200Дж/(кг·°С)·6кг·(30°- t)Дж = 4200·(180-6t)Дж  (ыстық су сіңіретін жылу мөлшері)
Q₁=Q₂
4200·(4t-40)=4200(180-6t)  ( : 4200)
4t-40=180-6t
4t+6t=40+180
10t=220
t=220:10
t=22°C
Жауабы: 22°С - қоспа температурасы.
Сұрақ қою
...