Мектеп | 1.2k қаралды

1.Бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму:

A)ҚР бүкіл халықтың дамуы

B) ҚР ұлтаралық татулық дамуы

C) ҚР бірлестіктер дамуы

D)ҚР қызметінің түбегейлі принципі

E) ҚР нарықтық, саяси дамуы

2.Қазақстан Республикасында меншіктің нысандары:

A) мемлекеттiк, аймақтық және жеке меншiк

B)мемлекеттiк, муниципалдық және жеке меншiк

C) мемлекеттiк меншiк пен жеке меншiк

D)тек қана мемлекеттiк меншiк

E)тек қана жеке

3.Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл:

A) Халықаралық байланыс тілі

B)Қазақ тілі

C)Орыс тілі

D Қазақ және Орыс тілі

E)Орыс және Қазақ тілі

4.Cайлауға және сайлануға, республикалық референдумға қатысуға құқығы жоқ азаматтар

A)сот iс-әрекетке қабiлетсiз деп таныған, сондай-ақ сот үкiмi бойынша бас бостандығынан айыру орындарында отырған азаматтар

B)әскери қызметшiлер, ұлттық қауiпсiздiк органдарының, құқық қорғау органдарының қызметкерлерi мен судьялар

C)Қазақстан Республикасы алдында өтелмеген міндеттемелері бар азаматтар

D)мемлекеттік қызметкерлер

E)алимент төлеуден жалтарған азаматтар

5.Парламентті құрайтын палаталар:

A)Сенат және Үкімет

B) Үкімет және Мәжiлiс

C)Сенат және Мәжiлiс

D)СенатжәнеМәслихат

E)Мәслихат және Мәжiлiс

6. Қазақстан Республикасында атқару билігін жүзеге асыратын және атқару органдарының жүйесін басқаратын және олардың қызметіне басшылық жасайтын орталық атқару органы

A)Қазақстан Республикасының Парламенті

B)Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы

C)Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі

D)Қазақстан Республикасының Президентінің аппараты

E)ҚазақстанРеспубликасыныңҮкіметі

7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қызметін ұйымдастыратын және оған жетекшілік ететін тұлға:

A)Премьер-Министр+

B)Қазақстан Республикасы Президенті

C)Мәжіліс төрағасы

D)МәжілісжәнеСенаттөрағалары

E)Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Төрағасы

8. ҚР « Білім туралы » Заңының барлық тараулар саны:

A)12тарау

B)8тарау

C)9тарау

D)10тарау

E) 11тарау

9. Білім беру саласындағы уәкілетті органның құзыреті

A)«Алтын белгі» белгісі туралы ережесін бекітеді

B)білім алушылардың қоғамдық көлікте жеңілдікпен жол жүруі туралы шешім қабылдайды

C)білім беру мониторингін жүзеге асырудың тәртібін белгілейді

D)мамандырылыған білім беру ұйымдарында дарынды балаларды оқытуды қамтамасыз етеді

E) базалық жоғары оқу орындарында магистрлер мен Phd докторларын нысаналы даярлау тетігін әзірлейді және бекітеді

10. Білім беру ұйымдарында тыйым салынады

A)білім алушылардың, тәрбиеленушілердің жан-жақты қызығушылықтары мен қабілеттерін дамытуға

B)білім алушылардың, тәрбиеленушілердің патриоттық, азаматтық сезімін қалыптастыруға

C)білім алушылардың, тәрбиеленушілердің, педагог қызметкерлердің адамгершілік қадір-қасиетін өзара құрметтеуге

D)интернационалдық, жоғары моральдық және имандылық сезімін қалыптастыруға

E)нәсілдік, этностық, діни, әлеуметтік ымырасыздық пен айырықшалықты насихаттауға

11. Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын игеру мерзімі:

A)кемінде 4 жыл болуға тиіс

B)кемінде 5 жыл болуға тиіс

C)кемінде 3 жыл болуға тиіс

D)кемінде 2 жыл болуға тиіс

E)кемінде6 жыл болуға тиіс

12. Магистрлік диссертациясын көпшілік алдында қорғаған білім алушыға беріледі:

A)«резидент» дәрежесі

B)«магистрант» академиялық дәрежесі

C)«магистр» академиялық дәрежесі

D)философия докторы дәрежесі

E)«бакалавр» академиялық дәрежесі

13. Педагог қызметкер міндеті

A)педагогикалық әдеп нормаларын сақтау

B)жеке педагогтік қызметпен айналысу

C)санатын арттыру мақсатында мерзімінен бұрын аттестатталу

D)кәсіби қызметіне арналған жағдаймен қамтамасыз етіле отырып, педагогтік қызметпен айналысу

E)өзінің кәсіптік ар-намысы мен қадір-қасиетінің қорғалу

14. Педагог қызметкердің білім беру ұйымы әкімшілігінің бұйрықтары мен өкімдеріне шағымдануға:

A)Мүмкіндік жасалады

B)Құқығы бар

C)Еркіндік беріледі

D)Міндетті

E)Жағдай жасалады

15. Балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету, оларды кемсітушілікке жол бермеу:

A)

Балалардың құқығын қорғау болып табылады

B)

Балалар мүддесін көздейтін мемлекеттік саясат мақсаты болып табылады+

C)

Балалар құқығы туралы пактінің ережесі болып табылады

D)

Балалардың мүддесін қорғайтын заңды өкілдерінің міндеттері болып табылады

E)

Заңмен қорғауға жататын құқықтары болып табылады

16.Мемлекеттікоргандармената-анасыныңқамқорлығынсызқалған,қорғаншылықнемесеқамқоршылықнысанынақарамастанбірдейматериалдықжәнеөзгедежағдайлардыңқамтамасызетілуі:

A)

Баланыңмүліктікқұқығыболыптабылады

B)

Баланыңмемлекеттіккөмеккеқұқығыболыптабылады

C)

Баланыңқажеттітұрмысдеңгейінеқұқығыболыптабылады

D)

Баланың дем алуға және бос уақытын пайдалану құқығы болып табылады

E)

Баланың білім алуға құқығы болып табылады

17. Төрт жастан бастап он сегіз жасқа дейінгі, күтіп-бағуды, медициналық тұрмыстық қызмет көрсетуді және әлеуметтік еңбекке бейімделуді қажет ететін балалар қабылданады

A)

интернаттық ұйымдарына

B)

арнаулы білім беру ұйымдарына

C)

мамандырылған балалар үйлеріне

D)

отбасы үлгісіндегі балалар ауылдарына

E)

ақыл-есі кем балаларға арналған интернат-үйлерге

18. Сынақ мерзімі аяқталады:

A)

еңбек кітапшасын алған кезден

B)

жеке деректерін берген кезден

C)

қызметкер келісім берген кезден

D)

медициналық қорытынды күшіне енген кезден

E)

еңбек шарты күшіне енген кезден

19.Он төрттен он алты жасқа дейінгі жұмыскерлердің жұмыс уақытының қалыпты ұзақтылығы:

A)

Аптасына 40 сағаттан аспауға тиіс

B)

Аптасына 42 сағаттан аспауға тиіс

C)

Аптасына 36 сағаттан аспауға тиіс

D)

Аптасына 24 сағаттан аспауға тиіс

E)

Аптасына 12 сағаттан аспауға тиіс

20.Еңбек тәртіптік жазалардың түрлері:

A)

Жұмыстан шығару, қосымша жұмысқа тарту

B)

Ескерту, айыппұл салу

C)

Ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс

D)

15 тәулікке қамауға алу, жұмыстан шығару

E)

Лауазымын төмендету, еңбек ақысын ұстап қалу

ПЕДАГОГОИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ

1.Тәрбие процесінің анықталатын жақтары:

A)

статистикалық және сапалық

B)

көпқырлық және өзіндік

C)

иерархиялық және құрылымдық

D)

ұжымдық және жеке даралық

E)

мазмұндық және процессуалдық

2. Өзін-өзі тәрбиелеу:

A)

Өзін-өзі қалыптастыруға бағытталған іс-әрекеті

B)

Өзін-өзі түзетуге бағытталған жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті

C)

Қайта тәрбиелеуге бағытталған мақсатты түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті

D)

Өмірдегі өз орнын өзі белгілеуіне, өзін-өзі дамытуға, өз қабілетін өзі іске асыруға бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті

E)

Балалардың бойында өз өмірін белгілі бір мақсатқа сай бағыттап жүргізетін іс-әрекеті

3. Тәрбие бағыттарының түрлері

A)

Қоғамдық тәрбие

B)

Әлеуметтік тәрбие

C)

Халықтық тәрбие

D)

Тұлғалық тәрбие

E)

4. Еңбек тәрбиесі

Түсіндіру, баяндау, сендіру:

A)

тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері

B)

қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері

C)

құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

D)

жеке тұлға іс-әрекет нәтижесін зерттеу әдістері

E)

өзін-өзі тәрбиелеу әдістері

5.Ұжым өмірінде ерекше орын алатын қатынас:

A)

отбасылық

B)

жолдастық

C)

шығармашылық

D)

гуманистік

E)

құқықтық

6. Оқушыларға жүйелі түрде білім беру, икемділігі, танымдық қабілетін қалыптастыру:

A)

Экстериоризация

B)

Оқыту

C)

Еңбекке баулу

D)

Ойын

E)

Әлеуметтендіру

7.Мақсатсыз сабақ жақсы нәтиже бермейді, деп тұжырымдайтын принцип

A)

Түсініктілік

B)

Оқыту процесінің мақсаттылық

C)

Оқыта отырып тәрбиелеу

D)

Оқытудың ғылымилық

E)

Жүйелілік пен бірізділік

8.Құзіреттілік келіс тұрғысынан алғандағы білім беру нәтижесі

A)

Білім, іскерлік, дағды

B)

Тіршілік әрекеттерінің практикалық дағдылары

C)

Үлгерім

D)

Табыстылық

E)

Басты құзіреттіліктер

9.Оқушы мен оқытушы арасындағы жүйелі, өзара байланысқан білім мазмұнын меңгеруге арналған іс-әрекет жүйесі:

A)

оқыту әдісі

B)

оқыту формасы

C)

оқыту мақсаты

D)

оқыту мазмұны

E)

оқыту құралы

10.Оқулық негізінде бір сыныптағы барлық оқушылардың бір бағытта бәріне ортақ бірыңғай тапсырманы мұғалім басшылығымен орындауы

A)

Зертханалық жұмыс

B)

Кітаппен жұмыс

C)

Фронталдық жұмыс

D)

Жеке дара жұмыс

E)

Топтық жұмыс

11.Диагностикамен болжауды байланыстыратын, кері байланыс арқылы ақпарат алудың үздіксіз процесі

A)

Диспут

B)

Бақылау

C)

Диалог

D)

Тесттер

E)

Мониторинг

12.Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік

A)

оқу материалына зейінін шоғырландыру

B)

оқу материалына зейінін тұрақтандыру

C)

оқу материалын логикалық ойлау

D)

оқу материалын жылдам есте сақтау

E)

оқу материалын меңгерудегі қиындықтарды, типтік қателерді байқау

13.Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы ол

A)

Педагогикалық білімдер жүйесін анықтау

B)

Балалардың жас және дара ерекшеліктерін ашу

C)

Білім берудің мазмұнын зерттеу

D)

Педагогикалық процесті қолданылатын әдіс-тәсілдерін іріктеу

E)

Озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату

14.Мақсат – мүдделеріне орай құрылған топ:

A)

шартсыз

B)

байланысты

C)

шартты

D)

ресми

E)

ресми емес

15.З. Фрейд бойынша, тұлғаның «Жоғарғы-Мен» деп аталатын құрылымдық бөлігі – бұл

A)

қоғамның адамның санасы мен бейсанасына әсер етуінің нәтижесі, оның көпшіліктің нормасы мен құндылықтарын игеруі

B)

тұлғаның өмірдің мәнін терең түсіну мүмкіндігі

C)

өмірге ашық көзқараспен қарау, оны объективті бағалай алу

D)

адамның терең әуестері, мотивтері, қажеттіліктерінің жинақталған бейсанасы

E)

өзіндік сана-сезімі, өзінің мінез-құлқын, тұлғалық болмысын бағалай алуы

16.П.Я. Гальперин тұжырымдарына негізделген оқыту жүйесі

A)

ақыл-ой әрекетін дамыта отырып оқыту

B)

ақыл-ой әрекетін эвристикалық оқыту

C)

ақыл-ой әрекетін проблемалық оқыту

D)

ақыл-ой әрекетін сатылы қалыптастыра оқыту

E)

ақыл-ой әрекетін инновациялық оқыту

17.Педагогикалық психологияның құрылымы

A)

қарым-қатынас психологиясы

B)

оқыту психологиясы

C)

танымдық процестер психологиясы

D)

ойлау психологиясы

E)

іс-әрекет психологиясы

18.Бірінші кезекте, жасөспірімдер тәрбиесінде белгілі бір қиындықтар туғызу

A)

психологиялық

B)

педагогикалық

C)

әлеуметтік

D)

физиологиялық

E)

тұлғалық

19.Педагогикалық процестің заңдылықтары

A)

Бала әлеуметтік тәжірибені шығармашылық іс- әрекетте меңгереді

B)

Тұлға ретінде қалыптасуға әсер етеді

C)

Әлеуметтік жүйенің белгілі бір қоры

D)

Баланың дамуы

E)

Мұғалім мен оқушының қарым-қатынасы

20.Мұғалімнің арнайы объективті қасиеті

A)

мұғалімнің кешенді даярлығы

B)

мұғалімнің ғылыми даярлығы

C)

мұғалімнің ынтымақтастық даярлығы

D)

мұғалімнің әдеби даярлығы

E)

мұғалімнің әлемдік даярлығы

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУ

1. Ересектер тобындағы сауықтыруды ұйымдастыру:

A)

бес айда бір рет

B)

екі айда бір рет

C)

бір айда бір рет

D)

үш айда бір рет

E)

төрт айда бір рет

2. Мәдени-гигиеналық ойындар

A)

Бізге кім келді

B)

Қуыршақты жуындыр

C)

Кім күшті

D)

Дыбыстарды ажырат

E)

Паровоз

3. Қимылды ойындар түрлері:

A)

жасырынбақ

B)

аңшы мен үйректер

C)

ағаштар тербеледі

D)

кім қалай жүреді

E)

қуырмаш

4. Ертегіні сахналау түрлері

A)

Ересектердің көмегімен

B)

Рөлге кіріп ойнау

C)

Ойын арқылы көру

D)

Жатқа айтып беру

E)

Мазмұнын айтып беру

5. Сөйлеу тілінің дұрыс үлгісі

A)

Меңгеру

B)

Жалғастыру

C)

Дайындау

D)

Бақылау

E)

Анық айту

6. Геометриялық пішіндер

A)

Цилиндр

B)

Куб

C)

Пирамида

D)

Сопақша

E)

Шар

7. Қалалар мен ауылдар, олардың ерекшеліктері туралы мағлұмат беру

A)

Даярлық тобында

B)

Ересек тобында

C)

І кіші тобында

D)

Ортаңғы тобында

E)

ІІ кіші тобында

8. Ән тыңдау, түрлі сипаттағы музыкалық шығарманы қабылдауға

A)

Үйрету

B)

Дамыту

C)

Талпындыру

D)

Түсіндіру

E)

Қалыптастыру

9. Екі қатысушы кейіпкері бар сюжетке қатысу

A)

І кіші тобында

B)

ІІ кіші тобында

C)

Даярлық тобында

D)

Ересек тобында

E)

Ортаңғы

10.Өзіне-өзі қызмет көрсету:

A)

тәрбиелеу

B)

үйрету

C)

көмектесу

D)

дамыту

E)

қалыптастыру

11. Сөздік қорын дамыту және оны белсенді қолдану дағдысын жетілдіру талап етеміз

A)

Ерте жаста

B)

Ортаңғы топта

C)

Ересектер тобында

D)

Туылғаннан

E)

Сәби кезінде

F)

Есейген кезде

12.Пайдалануға жарамсыз заттармен жұмыс жасау түрлері:

A)

балаларға қуаныш сыйлау

B)

дәптермен жұмыс жасау

C)

қызығушылықтарын арттыру

D)

жүгіру, секіру

E)

жасалу ретін түсіндіру

F)

заттардың көмегімен біріктіруге үйрету

G)

неден жасалғанын айтып беру

H)

балалар жұмысын талдау

13.Дымков ойыншықтарын өрнектеу түрлері:

A)

өрнектер құрастыру

B)

білімін жалғастыру

C)

түстерін таңдау

D)

дағдыларын нығайту

E)

жаттығулар жасату

F)

дәптермен жұмыс

G)

өрнекпен таныстыру

H)

мәнерлеп оқу

14.Мүсіндеу туралы түсініктерін кеңейту:

A)

билету

B)

дамыту

C)

еске түсіру

D)

көрсету

E)

қалыптастыру

F)

нығайту

G)

ойнату

H)

таныстыру

15.Сахналау орталықтары

A)

тақтайлар

B)

ертегілер

C)

бет перделер

D)

өлеңдер

E)

қуыршақтар

F)

альбомдар

G)

костюмдар

H)

қаламдар

16.Тәрбиешінің байқауынша Марат пен Самат деген екі бала әр уақытта бірге жүріп, бірге ойнайды. Әрине бұл тәрбиешіні таңдандырады. Себебі екі баланың мінезінде ешқандай ұқсастық жоқ. Тәрбиеші мынадай шешімге келеді. Балалардың арасындағы қарым қатынастың байланысы неде?

Тәрбиешінің байқағаны:

A)

татулығы

B)

бірге жүруі

C)

түсінушілігі

D)

адалдығы

E)

ренжітпеуі

17.Балалардың іс-әрекеті:

A)

таңдандыруы

B)

ойнауы

C)

жүруі

D)

түсінуі

E)

елемеуі

18.Ата-анасымен жұмыс түрлері:

A)

келіспеушілік

B)

түсіндіру

C)

көмектесу

D)

көңіл аудармау

E)

жазалау

19. Екі баладағы қатынас:

A)

күш жұмсау

B)

өзара түсінуі

C)

туыстық қатынас

D)

сыйластық

E)

көмек беру

20. Марат пен Саматың таңғалдыруы:

A)

достар

B)

келіспеушілік

C)

ұйымшыл

D)

ойнауы

E)

Елемеу

1 жауап

2.Қазақстан Республикасында меншіктің нысандары:

C) мемлекеттiк меншiк пен жеке меншiк
120,448 сұрақ
309,228 жауап
153,260 пікір
69,419 қолданушы