Математика | 5k қаралды
5k қаралды
маган сол сурактын жауабы дал казир кажет тез жауап

2 жауап


№ 1 бақылау жұмысы


А


I нұсқа


1. Көбейтіндіні дәреже түрінде жазыңдар:

а) a∙a∙a∙a∙a; ә) -x(-x)(-x)(-x);


б) -32-32-32;


в) b∙b2∙b3; г) m3∙m∙m4; ғ) 3∙9∙27.


2. 0, 04; 12425сандарын қандай да бір санның квадраты түрінде жазыңдар.


3. Бөліндіні дәреже түрінде жазыңдар:

а) n8:n5; ә) p16:p12; б) 37:27.


4. Амалды орындаңдар:

а) a∙a25; ә) c53:c26.


IIнұсқа


1. Көбейтіндіні дәреже түрінде жазыңдар:

а) b∙b∙b∙b; ә) -y(-y)(-y)(-y)(-y);


б) -34-34-34-34;


в) x4∙x2∙x; г) n5∙n∙n6; ғ) 2∙8∙16.


2. 0, 25; 13249сандарын қандай да бір санның квадраты түрінде жазыңдар.


3. Бөліндіні дәреже түрінде жазыңдар:

а) a7:a4; ә) q18:q16; б) 27:32.


4. Амалды орындаңдар:

а) x2∙x3; ә) b73:b54.B


I нұсқа


1. 0,125; 343 сандарын қандай да бір санның кубы түрінде жазыңдар.


2. Көбейтіндіні дәреже түрінде жазыңдар:

а)x2x2x2x2; ә) -3mn-3mn-3mn;


б) x-yx-y;x-y;x-y;x-y;;


в) m∙m3∙m2m5; г) a∙a5∙(a2)3; ғ) b32∙b24∙b.


3. m-нің қандай мәнінде a5∙am=a15теңдігі орындалады?


4. Ықшамдаңдар:


а) 9n+1:9n; ә) 21m+1:211-m; б) x7∙x6x24


IIнұсқа


1. 0,027; 216 сандарын қандай да бір санның кубы түрінде жазыңдар.

2. Көбейтіндіні дәреже түрінде жазыңдар:

а)-y2-y2-y2; ә) 2ax2ax2ax2ax;


б) a+ba+ba+ba+b;


в) p∙p2∙p3∙p4; г) b6∙b∙(b3)2; ғ) c52∙c24∙c.


3. n-нің қандай мәнінде xn∙x11=x17теңдігі орындалады?

4. Ықшамдаңдар:


а) 7m+1:7m-1; ә) 132-m∙13m; б) a12∙a36.C


Iнұсқа

1. Ықшамдаңдар:


а) 2a3b2c2∙(0,5∙abc2)2;

ә) (3a3b:(8cx))2∙(64c2x3:9∙b).


2. x4-7x3+x2-5x+1=0 теңдеуінің теріс түбірлері болмайтынын көрсетіңдер.

3.

4. 716-110өрнегінің мәне бүтін сан болатынын дәлелдеңдер.

5.

6. a10санын бір көбейткіші a3 болатындай етіп, екі көбейткішке жіктеңдер.

7.

8. 12717саны қандай цифрмен аяқталады?

9.

10. IIнұсқа

1. Ықшамдаңдар:

11.

12. а) 3x2y∙z32∙(13xz2)2;

13. ә) 3∙(3x3y2)2∙(0,5∙a3b2)3(1,5a2x)3∙(b3∙y)2.

14.

2. x3+3x2+x+7+1=0 теңдеуінің оң түбірлері болмайтынын дәлелдіңдер.

3.

4. 426-610өрнегінің мәне бүтін сан болатынын дәлелдеңдер.

5.

6. a24өрнегін негізі a8 болатындай етіп, дәреже түрінде жазыңдар.

7.

8. 124125саны қандай цифрмен аяқталады?
Бүтін көрсеткішті дәреже

№ 2 бақылау жұмысы


А


I нұсқа


1. Дәрежені бөлшек түрінде жазыңдар:


а) a-7; ә)5-3; б) (-2)-5; в) (зax)-2.


2. Бөлшекті теріс көрсеткішті дәреже түрінде жазыңдар:


а) 135; ә) 172; б) 1x5; в) 1a2b2.


3. Бөлшекті көбейтінді


а) 6x2; ә) 2a2b3; б) x16; в) 2xy33a2.


4. 18; 12; 16 сандарын 2-нің дәрежесі түрінде жазыңдар.

5. Дәрежені көбейтінді түрінде жазыңдар:

а) (32х-2∙у3)2; ә) (5а-3b3m2n-2)-3.

6. 18 729 000 000 және 0,000127 сандарын стандарт түрде жазыңдар.

6. ІІ нұсқа

1. Дәрежені бөлшек түрінде жазыңдар:

а) m-4; ә) 7-2; б) (-3)-3; в) (-2 bу)-5.


2. Бөлшекті теріс көрсеткішті дәреже түрінде жазыңдар:

а) 153; ә) 165; б) 1b4; в) 1m3х3.

3. Бөлшекті көбейтінді түрінде жазыңдар:

а) 5х3; ә) 3m2n5; б) 7y; в) 3p2q4m3.

4. 127; 19; 9 сандарын 3-тің дәрежесі түрінде жазыңдар.

5. Дәрежені көпбейтінді түрінде жазыңдар:

а) (34a3∙b-2)3; ә) 7m2n-16xy-3-2.

6. 299 000 000 және 0, 0000208 сандарын стандарт түрде жазыңдар.


B


I нұсқа


Бөлшекті теріс көрсеткішті дәреже түрінде жазыңдар:


а) 1(2by)3; ә) 116∙m2n2; б) 19x4y2; в) 1125(a-b)3.

Бөлшекті көбейтінді түрінде жазыңдар:

а) 5x33y2; ә) 2mna-b; б) x+y25a3b4; в) (p+q)37(p-q)2.

3. Есептеңдер:

а)(0,2)-3:25; ә) 8-1∙0,5-4.

4. (0,2)-3; (0,5)-3; (0,3)-3 сандарын өсу тәртібімен орналастырыңдар.

5. Ықшамдаңдар:

а) x-36y4k2-2:(3x2y2k)3; ә) (0,04m-3n-2)-3.

6. 25 м2 –ге тең ауданды мм2 есебімен анықтап, жауабын стандарт түрде жазыңдар.

ІІ нұсқа

Бөлшікті теріс көрсеткішті дәреже жазыңдар:

а) 1(3xy)4; ә) 19a2b2; б) 149m4n2; в) 164(p-q)3.

Бөлшекті көбейтінді түрінде жазыңдар:

а) 7p44q3; ә) 3aca+c; б) m+n36x3y2; в) (x-y)28(x+y)3.

3. Есетеңдер:

а) (0,25)-2∙16-1; ә) 125-1:0,24.

4. (0,1)3 ;(-3)-3 ; (-0,5)-3 сандарын өсу тәртібімен орналастырыңдар.

5. Ықшамдаңдар:

а) a-2∙b5m3x2-3:0,2-1m3b-2a-2x-32; ә)(8p-4q-2)2∙(2q2p-3)-3.

6. 125 мм2-ге тең ауданды м2 есебімен анықтап, жауабын стандарт түрде жазыңдар.


С


I нұсқа


Өрнектің мәнін табыңдар:

а) 12∙(-6)-1+3:(13)2; ә) (13)-2∙0,25:2-4+0,9970.

2. n-нің қандай мәнінде yn∙(y3)5=(y-2)2теңдігі орындалады?

3. x16өрнегін негізі:

а)x-4; ә)x4болатындай етіп, дәреже түрінде жазыңдар.

4. Тендеуді шешіңдер: 5x-1=7.

5. Өрнекті ықшамдаңдар:

а) 0,0452n-1-n; ә)702n∙251-n49n∙22n.

6.0,5 тоннаны грамм есебімен анықтап, жауабын стандарт түрде жазыңдар.

ІІ нұсқа

Өрнектің мәнін табыңдар:

а) 32∙(-4)-2+1,2:(-0,5)2;

ә) (57)2∙25:(37))2+4∙(0,098)0.

2. n-нің қандай мәнінде (x2)4:x-n=(x3)-2 теңдігі орындалады?

3. y15өрнегін негізі:

а)y5; ә)y-3болатындай етіп, дәреже түрінде жазыңдар.

4. Тендеуді шешіңдер: 4∙x-1+3=(0,5)-3.

5. Өрнекті ықшамдаңдар:

а) (0,25)-n22n-2; ә)422n∙91-n22n+1∙49n.

6.27центнерді грамм есебімен анықтап, жауабын стандарт түрде жазыңдар.


№ 3бақылау жұмысы


А

I нұсқа


Бірмүшіне стандарт түрде жазыңдар:

а) 0,3a∙(-5∙x2a); ә) 4a∙ (-0,5b); б) 34x∙215y∙5.

2. Амалды орындаңдар:

а) (2x2)3; ә) (-12a3b2)3; б) (34m2∙n)2∙(-0,75∙mx2)3;

в) 2x-3y-x+y; г) -2ax-x2-a2+2x2+2ax-a2.

3. Ұқсас мүшелерін біріктіріп,көпмүшені стандарт түрде жазыңдар:

а) 8ab+b2-x2+4b2-7ab;

ә) 2x3-3a2b2+a3-2ab-x3+4a2b2-ab.

4. Бірмүшенің квадраты түрінде жазыңдар:


а) 0,01a4b2; ә) 214x6∙y4; б) 144m2n10; в) 4964p2q8.


ІІ нұсқа

Бірмүшені стандарт түрде жазыңдар:

а) 0,4x∙0,5ax2; ә) 5m∙(-0,2n2); б) 113a∙-94∙by.

2. Амалды орындаңдар:

а) (3a3)2; ә) (-32x2y)3; б) (114pq2)2∙(-1,25∙pu2)3;

в) 5a-6b+2a+4b; г) -3xy-2y2+x2+2xy-y2.

3. Ұқсас мүшелерін біріктіріп,көпмүшені стандарт түрде жазыңдар:

а) 7xy+x2-y2-2x2-3ab+y;

ә) a3-b3b2+2ab3-2a3b-2a3+3a2b2+b3.

4. Бірмүшенің квадраты түрінде жазыңдар:


а) 0,04x2y4; ә) 12425a6b2; б) 625p4q12; в) 12164u8v10.


B


I нұсқа


Бірмүшіне стандарт түрде жазыңдар:

а) 3xy(-2x2)(-0,5y2);

ә) (-5mn2)0,4mp2∙3nq;

б) 23ab2∙34a2b(-8ab).

2. Амалды орындаңдар:

а) (0,2a3b)3(-25ab3)2; ә) (-74xy2)2∙(6xy)3∙(-2x2y)2.

3.fx=2x2-x2+3x-7 жәнеgx=x3-x2-2x+3көпмүшелері үшін:

а)fx+g(x);ә) fx-g(x) амалдарын орындап, нәтижесін стандарт көпмүші түрінде жазыңдар.


4. Бірмүшенің квадраты түрінде жазыңдар:


а) 0,008a3b6; ә) 5427x6y9;

б) -125m9∙n12; в) 52p3x2∙(-25qx2)∙(-0,5qxp3)2.


ІІ нұсқа

Бірмүшені стандарт түрде жазыңдар:

а) 2ab2(-34a2)(-6b);

ә) 8x2y∙-0,5xy27px;

б) 25m2n∙-7m2.

2. Амалды орындаңдар:

а) (-0,8x3y2)2(2,5xy2)3; ә) (-35pq2)3∙(23p2q)3∙(-12,5pq)2.

3.fx=3x3-4x2+2x-5және gx=8-x+x2-2x-3x3көпмүшелері үшін:

а)fx+g(x); ә) fx-g(x) амалдарын орындап, нәтижесін стандарт көпмүші түрінде жазыңдар.

4. Бірмүшенің кубы түрінде жазыңдар:


а) 0,027x6y3; ә) 16164a3b9;

б) -27m12∙n9; в) 272∙m3c2∙(-92cn3)2∙9c2.


С

Iнұсқа


1. 500∙a4∙b3cxбірмүшесін алу үшін:

а) 25a2c; ә) -125a2b3x3; б) 503∙b2cx.

бірмүшесін қандай бірмүшеге көбейту қажет?

а) x6y8; ә) -0,027a12b9

бірмүшесін алу үшін бірмүшені квадраттау керек кубтау керек?

3x3-x2+4көпмүшесін бір қосылғышы:

а)x3-5; ә) 2x3+3xекімүшесіне тең болатындай етіп, екі қосылғышқа жіктеңдер.

4. Теңдеуді шешіңдер:

x-2+3x2-x+7-2x2-x3+x-3=x3+x2.

ІІ нұсқа

-144a2b6x3y2бірмүшесін алу үшін:

а) 12ab3x2y2; ә) -36a2b6y; б) 185ab3x3бірмүшесін қандай бірмүшеге көбейту қажет?

2. а) a4n12; ә) -0,064m2x18бірмүшесін алу үшінқандай бірмүшені квадраттау керек немесе кубтау керек?

3. 2x3-3x+5көпмүшесін біпр қосылғышы:

а) x+5; ә) x3+x2екімүшесіне тең болатындай етіп, екі қосылғышқа жіктеңдер.

4. Теңдеуді шешіңдер:

x2-x3x∙2x-2x3+3x2-x+7=4x3-2x2.№ 4бақылау жұмысы


А


I нұсқа

1. Көбейтуді орындаңдар:

а) -4a(3a2-5a-2); ә) 2a(x-3y2+x2);

б) (2a+1)(7a-4); в) p-qp2+pq+q2.


Көпмүші түрінде жазыңдар:

а) 7x(4x-y)+4x(x-7y); ә) 2ab-a+b3a-b.

3. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарыңдар:

а) 3a2y-6ay2+9y; ә) 10m3n-15m2n3.

4.Теңдеуді шешіңдер:

a) 3x-4+2x+3=8; ә) x-1x+3=x(x-2).


ІІ нұсқа

1. Көбейтуді орындаңдар:

а) 2m(5m2-3m+7); ә) -3a(a2-2ab+5b2);

б)3x-24x+1; в) u+vu2-uv+v2.

2. Көпмүші түрінде жазыңдар:

а) 3aa-5b-5b(b-5a); ә) 2xy-(x-y)(2x-3y).

3. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарыңдар:

а) 7x2y2-14xy3+28x2y4; ә) 24p2q2-16pq3.

4.Теңдеуді шешіңдер:

a) x+2+3x-8=10; ә) 2x+1x-3=x(3+2x).


В

I нұсқа

1. Көпмүше түрінде жазындар:

а) (а2- 3аb)(a2- 7ab +2b2);

ә)4у – 2(у-3)-3(у-3(4-2у) +8);

б) (х-у+2)(3х+2у-1);

в)(m +2n)2.

2. Өрнектіғң мәнін табыңдар:

(р-2)(р+3) – (р+1)(р – 6), р=123.

3.Теңдеуді шешіңдер:

а) 7+2х2 = 2(х+1)(х+3); ә) у2-7у=0.

4. Көпмүшені көбейткіштерге жіктеңдер:

а) 3х4-6х3у-15х2у2+9ху3; ә) 15рq3-10 р2q2+5 р3q .

II нұсқа


1. Көпмүше түрінде жазыңдар:

а) (2m2-nm)(m2-3mn+4n2);

ә)3(х+4)-5х-2(х-5(3-4х)+7);

б) (2а+ b-3)(а-2b+1);

в)(3р-1)2.

2. Өрнектіғң мәнін табыңдар:

(а+1)(а-3) – (а-2)(а+1), а=-1,27.

3.Теңдеуді шешіңдер:

а) 5-2у2+(у+1)(2у-1)=7; ә) 2х2-6х=0.


4. Көпмүшені көбейткіштерге жіктеңдер:

а) 2а4+6а 3b -6а2b2 +8аb3; ә) 7р5q-21р4q2-14 р2q3 .

С

I нұсқа

1. Көпмүше түрінде жазындар:

а) (х- m)(х-n)(х-k); ә) аb(а- b)(а+b-с).

2. m-нің әрбір бүтін мәндерінде (m+5 )( m+4)-m(m-1) өрнегі 10-ға бөлінетінін дәлелдеңдер.

3. Теңдеуді шешіңдер ( көбейткіштерге жіктеу тәсілімен):

а) (х-1)(2х-3) – (х-1)(х+2) =0; ә) х2-4х+3=0.

4. Тізбектес екі натурал санның көбейтіндісі келесі тізбектес екі натурал

санның көбейтіндісінен 26-ға кем. Осы сандарды табыңдар.

II нұсқа

1. Көпмүше түрінде жазындар:

а) (х+а)(х+ b)(х-с); ә) mn(m+n)(m-n-k).

2. n-нің әрбір бүтін мәндерінде (n+3 )( n+7)-n(n-4) өрнегі 7-ғе бөлінетінін дәлелдеңдер.

3. Теңдеуді көбейткіштерге жіктеу тәсілімен шешіңдер:

а) (у+1)(3у-2) + (у+1)(2-у) =0; ә) х2-5х+6=0.

4. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен екі есе артық. Егер оның 3метрге арттырып, ұзындығын 4 метрге кемітсек, онда тік төртбұрыш ауданы 4 м2-ге кемиді. Берілген тік төртбұрыш өлшемдерін табыңдар.


№ 5 бақылау жұмысы

А

I нұсқа

1. А(1;-2), В(-1;2), С(2;8) нүктелері у= 2х2 функциясының графигінде жата ма?

2. М(2;8), N(1;3),P (-1;1) нуктелерінің қайсысы у=х2 функциясының графигінде жатады?

3. у=х2 функциясының графигін қолдана отырып, у=-2х2 функциясының графигін салыңдар.

4. Өрнекті көпмүше түрінде жазыңдар:

а) 2х(3у-х)+5у(2х-у); ә) (а+b)(m-n+k).

5. Көбейткіштерге жіктеңдер:

а) 3а2х -15 ах2 + 9а2х2; ә) (х+2у)(х-у)-(2у+х)(2х-3у).

6. Теңдеуді шешіңдер:

2х(1-3х) +(2х+1)(3х-1) =0.

II нұсқа

1. P(1;3), Q (-2;12), R(-1;-3) нүктелері у= 3х2 функциясының графигінде жата ма?

2. A(-1;-1), B(2;-8),C (3;27) нуктелерінің қайсысы у=-х3 функциясының графигінде жатады?

3. у=х3 функциясының графигін қолдана отырып, у=-х3 функциясының графигін салыңдар.

4. Өрнекті көпмүше түрінде жазыңдар:

а) 3a(4a-2b)- 2b(3a-b); ә) (m-n)(a+b-c).

5. Көбейткіштерге жіктеңдер:

а) 8a2b2 -12 a3 b+ 20ab3; ә) (m+3n)(m+n)-(3n+m)(2m-n).

6. Теңдеуді шешіңдер:

3х(2-х) =(3+х)(4-3х) .


В

I нұсқа

1. А(-2;4), В(3;-1), С(3;3) нүктелерінің қайсысы:

а) у= х23; ә) у = - х3 2 функциясының графигінде жатады?

2. Абсциссасы 3-ке тең А нүктесі:

а) у=- х22 ; ә) у= 2х3 функциясының графигінде жататыны белгілі, оның ординатасы неге тең?

3. а) у= х22 ; ә) у=- 2х3 функциясының графигін салыңдар.

4. а) х= 0,5; а=1; ә) х=- 15; а =2 деп алып, 5х(х-0,2а) – (х-2а)(5х-а) өрнегінің мәнін табыңдар.

5. а) 2113 - 2112 саны 420- ға; ә) 1919 + 1920 саны 20-ға бөлінетінін көрсетіңдер

6. Теңдеуді шешіңдер: (2х-1)(3х+2) = (5х-2)(х+1).

II нұсқа

1. М (-2;2), N (-1;- 13), Р (1;- 12) нүктелерінің қайсысы:

а) у= - х23; ә) у = х3 2 функциясының графигінде жатады?

2. Абсциссасы 2-ге тең В нүктесі:

а) у=- х22 ; ә) у= 2х3 функциясының графигінде жататыны белгілі, оның ординатасы неге тең?

3. а) у=- 2х2 ; ә) у= х34 функциясының графигін салыңдар.

4. а) х= -3; ә) х=2 деп алып, (х+5)(х2 – 5х +25) -125 өрнегінің мәнін табыңдар.

5. а) 2030 - 2030 саны 30- ға; ә) 1119 + 1118 саны 110-ға бөлінетінін көрсетіңдер

6. Теңдеуді шешіңдер: (2у-1)(5у+1) = (3у -1)(3х+1).


С

I нұсқа

1. Теңдеудің графигін салыңдар:

а) 4у-х2х2-1 = 0; ә) у=2х2х.

2. Ординатасы – 2- ге тең нүкте:

а) у=2х2; ә) у=- х34 функциясының графигіндежатуы мүмкін бе? Егер бұл нүктефукция графигінде жатса онда оның оординаталарынын табыңдар

3. (х+у -3)2 = х2 + у2 +9 +2ху -6х-6у теңбе теңдігін дәлелдеңдер.

4. Көбейткіштерге жіктеңдер:

(х -2у)(х2 + ху + 2у2) + (2у – х)(2х2 -2ху +2у2).

5. Теңдеуді шешіңдер:

(х-1)(1-х) + (2х -1)(х+1) =2.

6. Компьютер операторы бірдей екі қолжазбаны 9 сағатта теріп бітірді. Ол бірінші қолжазбаны сағатына 10 беттен тергені, ал екінші қолжазбаны сағатына 8 беттен тергені белгілі. Әрбір қолжазбада неше бет болған?

II нұсқа

1. Теңдеудің графигін салыңдар:

а) 4у+х3х2-4 = 0; ә) у=2хх.

2. Ординатасы 4- ке тең нүкте:

а) у=-2х2; ә) у= х32 функциясының графигіндежатуы мүмкін бе? Егер бұл нүкте фукция графигінде жатса онда оның оординаталарынын табыңдар

3. (а- b +2)2 = a2 + b2 +4 -2ab + 4a-4b теңбе теңдігін дәлелдеңдер.

4. Көбейткіштерге жіктеңдер:

(a -3b)(a2- ab+ b2) - (3b – a)(2a2 -ab -3b2).

5. Теңдеуді шешіңдер:

2(х-1)(х-2) + 4 = (х+1)2.

6. Үш күнде 25 метр мата сатылды. Бірінші күні екінші күнмен салыстырғанда 3 метр мата кем ал, үшінші күні бірінші және екінші күндері

сатылған матаның 23 бөлігіндейі сатылды. Әрбір күні неше метр мата сатылған?

№ 6 бақылау жұмысы

А

I нұсқа

1. Көпмүше түрінде жазындар:

а) (2а – b)(2а + b); ә) (х+5)2; б) (m-3)2;

в) (у-2)3; г)( n+3)3 ; ғ) (х-1)(х2+х+1);

д)(с+2)(с2-2с+4).

2. Көбейткіштерге жіктеңдер:

а) 81-4а2; ә) 25m2 - 10mn+n2; б) 16с2+8с +1;

в) p3- q3; г) х3-3х2у+3ху2-х3; ғ) b3+8;

д) 8+12а+6а2+а3.

3. Есептеңдер:

а) 352 – 252; ә) 299∙301.

4. Теңдеуді шешіңдер:

(х-2)(х+2)-(х-3)2=-1.

II нұсқа

1. Көпмүше түрінде жазындар:

а) (а –3b)(а +3b); ә) (у-4)2; б) (х+3)2;

в) (х+2)3; г)( m-3)3 ; ғ) (а+1)(а2-а+1);

д)( n-3)( n2+3n+9).

2. Көбейткіштерге жіктеңдер:

а) 49-9b2; ә) 16а2 – 8аb + b 2; б) х2-10х +25;

в) m3+ n3; г) с3-27; ғ) у3+3у2х+3ух2+х3;

д) с3 - 6с2+12с-8.

3. Есептеңдер:

а) 552 – 452; ә) 199∙201.

4. Теңдеуді шешіңдер:

(х+1)2-(х-2)(х+2)=7.


В

I нұсқа

1. Көпмүше түрінде жазындар:

а) (2аb-1)(2аb+1); ә) (35 ху2 +23 х2у)2;

б) (0,5-2 mn)2 ; в) (p- 13 )3;

г)(2 bс+1)3; ғ) (3х+1)(9х2-3х+1);

д) (12а-2)(14а2+а+4).

2. Көбейткіштерге жіктеңдер:

а) 50p2q4-72; ә) 3а2-6аb+3b2;

б) 0,04х2+4у2+0,8ху;

в) 0,027m3-0,54m2 n+3,6mn2-8 n3;

г) a3b38+3a2b24+3ab2+1;

ғ) с3125 -64d3; д) д)8u327+27v38.


3. Өрнекті ықшамдаңдар:

а) 4(х+3у)2+3(4х-у)2-52(х+у)(х-у);

ә) а3+125b3-(а+5b)3.

4. Теңдеуді шешіңдер:

3х2-0,6х+0,03-3(х-0,1)(х+0,1)=0,6.
II нұсқа

1. Көпмүше түрінде жазындар:

а) (3х-2у)(3х+2у); ә) ( 34 d2 - 43 c)2;

б) (0,1+10pq)2 ; в) ( m2 -3n )3;

г)(0,2с+5а)3; ғ) (4а-3)(16а2+12а+9);

д) ( х3 -3)( х29+х+9).

2. Көбейткіштерге жіктеңдер:

а) 128а4-72b2; ә) 9х2-132ху+44у2;

б) 0,09m4+4,2m2n+49n2;

в) 0,064х3+0,96х2 у+4,8ху2+8 у3;

г) р3125-9р2q50+27pq220- q38;

ғ) 27c3- d38 ; д) д)0,08а6- b3;

3. Өрнекті ықшамдаңдар:

а) -(2m+5n)(2m-5n)-6(2n-5m)2+6(5m+2n)2-4m(60n-m);

ә) (2а-3b)3- 8а3 +27b3.

4. Теңдеуді шешіңдер:

(х-3)(5+2х)=2(х-1)2.

С

I нұсқа

1. Амалды орындаңдар:

а) ( аm- b)( b+ аm); ә)(2+а)(2-а)(4+а2);

б) ( хn+2 +у22)2; в)(а-b-с-d)(а-b+с+d);

г) ( 10m3-13 n2)3+( 10m3+13 n2)3.

2. Көбейткіштерге жіктеңдер:

а) х2+6х+9-у2; ә) (2а-b)3 -4а2+4аb-b2;

б) 27m6k – p9n; в) с9m125 + 64d18n.

3. у=- 13 деп алып, 3(у-1)2+(у+2)(у2-2у+4)-(у+1)3 өрнегінің мәнін анықтаңдар

4. Теңдеуді шешіңдер:

5х(х-3)2-5(х-1)3+15(х+2)(х-2)=5.

С

I нұсқа

1. Амалды орындаңдар:

а) ( х2n-2у)( х2n+2у ); ә)(с+3)(3-с)(9+с2);

б) ( аn+1 - b22)2; в)(х+у+z-u)( х+у-z+u );

г) ( 5с2- d34 )3-(5с2+ d34)3.

2. Көбейткіштерге жіктеңдер:

а) а2+4b2-25с2 -4аb; ә) (3х-у)3 +у2-6ху+9х2;

б) 125а9m +b27n; в) 8с6m - d18n27.

3. у=- 2 деп алып, (х-1)3-4х(х+1)(х-1)+3(х-1)(х2+х+1) өрнегінің мәнін анықтаңдар.

4. Теңдеуді шешіңдер:

6(х+1)2+2(х-1)(х2+х+1)-2(х+1)3=32.

№ 7 Бақылау жұмысы

А

І нұсқа

1. Көбейткіштерге жіктеңдер:

А) 6а2-6b2; Ә) 5x3y-5xy3;

Б) 3m2-12n2; В) 2a(x+y)+x+y;

Г) 3m(p-2q)-p+2q; Ғ) 3a(m-n)-2b(n-m);

Д) 2xy+x2+y2-3x-3y; Е) (2x-y3)2-(x+y)2;

Ж) (5х-3)3+(3-5х)2


2. Есептеңдер:

1352-352


ІІ нұсқа

1. Көбейткіштерге жіктеңдер:

А) 8х2-8у2; Ә) 3ab3-3a3b;

Б) 6u2-54v2; В) 3c(p+q)+p+q;

Г) 4p(m-3n)+3n-m; Ғ) 2x(m+2n)-y(2n+m);

Д) a2+b2+2ab+5a+5b; Е) (0.1a-b)2-(a+0.1b)2;

Ж) (7х+2)3-(2+7х)2


2. Есептеңдер: 772-232


В

І нұсқа

1. Көбейткіштерге жіктеңдер:

А) 1,21х2-0,36у6; Ә) 214a4-49b2;

Б) -9+1,69m8n8; В) 49(n-2)2-16(3n+1)2;

Г) a2+4b2-4ab-ax+2bx; Ғ) 2x(m+2n)-y(2n+m);

Д) 338m15+n12; Е) y2-7y+7c-с2;


2. Есептеңдер: 39,52-3,5257,52-14,52 .

3. Теңбе-теңдікті дәлелдеңдер:

(x-3)(x2-8x+5)-(x-8)(x2-3x+5)=25

ІІ нұсқа

1. Көбейткіштерге жіктеңдер:

А) 2,25a2-0,49b2; Ә) 179m2-11336n4;

Б) -1.44x6y8+25; В) 36(u+1)2-25(2u-1)2;

Г) 9x2+y2+6xy-6cx-2cy; Ғ) -p158+1;

Д) 21027a12+b9; Е) m2+5m+5n-n2;


2. Есептеңдер: 17,52-9,52131,52-3,52 .


3. Теңбе-теңдікті дәлелдеңдер:

(2a+5)(a2-3a+2)+(4-a)(2a2+7a+17)=78


C

І нұсқа

1. Көбейткіштерге жіктеңдер:

А) a2-b2-34(a-b); Ә) 2(x+y)2+5x2-5y2;

Б) m3+n3+3m(m2-mn+n2); В) 8c3+6c2+3c+1;


2. Айырманың кубы формуласын қосындының кубы формуласы көмегімен дәлелдеңдер.

3. Натурал n-нің әрбір мәнінде (6n+1)2-(n-4)2 өрнегінің мәні 5-ке бөлінетінін көрсетіңдер.

4. Теңдеуді шешіңдер: x3-5x2+5-x=0

5. a) x2-14x+50; Ә) (x+100)2-0.01 өрнегі теріс мәндер қабылдауы мүмкін бе? Жауаптарыңды негіздеңдер.

ІІ нұсқа


1. Көбейткіштерге жіктеңдер:

А) x2-y2-32(x+y); Ә) 3(a-b)2-4a2+4b2;

Б) p3-q3-5q(p2+pq+q2); В) 27m3+9m2-3m-1;


2. Қосындының кубы формуласын айырманың кубы формуласы көмегімен дәлелдеңдер.

3. Натурал n-нің әрбір мәнінде (7n+1)2-(n-1)2 өрнегінің мәні 16-ға бөлінетінін көрсетіңдер.

4. Теңдеуді шешіңдер: x3+7x2=7+х

5. a) 16у-у2-65; Ә) 0,01-(у+10)2 өрнегі оң мәндерге болуы мүмкін бе? Жауаптарыңды негіздеңдер.

№ 8 Бақылау жұмысы

А

І нұсқа

1. Бөлшекті қысқартыңдар:

А) 14a3 b70a2b2; Ә) 7a3a2-ax; Б) m2-n27m+7n .

2. Бөлшек түрінде жазыңдар:

А) 5-6xx2+2x+6x+2 Ә) 2b-1b2-4-3b2b; Б) x423y5 • 69y5x3;

В) 3a+3a2b-a; Г) m+1m2-4 : m+13m+6;


3. Бөлшекті қысқартып, оның мәнін табыңдар:

a3b-ab3ab2-a2b, мұнда a=-0.5; b=13 .


ІІ нұсқа

1. Бөлшекті қысқартыңдар:

А) 17x4y234x5y; Ә) 6bbc-7b2; Б) p2-q26p-6q ;


2. Бөлшек түрінде жазыңдар:

А) 9y+3-9y-7y2+3y; Ә) a-105a+2a-1a2; Б) 6x2x-y- 6x;

В) 12nmx : 48nm2;; Г) b+5b2-4 • 3b-6b+5 .


3. Бөлшекті қысқартып, оның мәнін табыңдар:

x3y-xy3xy2+x2y, мұндағы x=13; y=14 .

B

І нұсқа

1. Бөлшекті қысқартыңдар:

А) 5x2-5y2(5x-5y)2; Ә) ab-c-b(a-c)ab-c2-b(a-c)2 .


2. Өрнекті бөлшек түрінде жазыңдар:

А) 5a-3+1a+3+4a+18a2-9; Ә) c2+x2c2x5-c+xc3x3;


Б) 4y4y2-1-2y+16y-3+2y-14y+2;

В) a-a2+b2a+b-m•1b+2a-b;


Г) 4m2-m-m:2+m2+4m-2 .3. xy=1 деп алып: А) x2-4y2x2+4y2; Ә) 4x2-12xy+9y2x2+y2; өрнегінің мәнін табыңдар.

ІІ нұсқа

1. Бөлшекті қысқартыңдар:

А) 7a2-7b2(7a-7b)2; Ә) m2-n(2m-n)mn-n(2m-n) .

2. Өрнекті бөлшек түрінде жазыңдар:

А) 2a-1a2-1+32a2+2a-2a; Ә) 53-2x+2x2x+3-4x2+94x2-9;


Б) b2-b+1b3c-c2-1bc3;

В) mm+1+1•1-m24m2-1;


Г) 11-p-p:p2-p+1p2-2p+1 .

3. yx=3 деп алып: А) 9x2-4y2x2+y2 ; Ә) 2x2-4xy+y2x2+y2 өрнегінің мәнін табыңдар.


C

І нұсқа

1. Өрнекті ықшамдаңдар:

А) ab+b25a2-5ab+ab+b25aa+b-ba-b;

Ә) 4m2(m-2)4:1(m+2)2+1(m-2)2+2m2-4.

2. x4+4x2-2x+2 бөлшегін қысқартыңдар.

3. a12-1(a4+a2+1)(a3-a2+a-1) өрнегін ықшамдап, оның мәнін: a) a=2, Ә) a=3 деп алып, анықтаңдар.

4. Натурал n-нің қандай мәндерінде 360-10n2n2 өрнегінің мәні натурал сан болады?

ІІ нұсқа

1. Өрнекті ықшамдаңдар:

А) 3a+b-3a-3b2a-3b•2a-3ba2-b2-2a+3b;

Ә) m+nmn2:1m2+1n2+2m+n1m+1n.

2. x2-x+1x4+x2+1 бөлшегін қысқартыңдар.

3. a8-b8(a4+b4)(a3+a2b+ab2+b3) өрнегін ықшамдап, оның мәнін: a) a=2, b=1; Ә) a=-2, b=1 деп алып, анықтаңдар.

4. Натурал n-нің қандай мәндерінде 100n2-1440n2 өрнегінің мәні натурал сан болады?


№ 9 қорытынды бақылау жұмысы

А

I нұсқа

1. Амалды орындаңдар:

а) 2а2b∙(-3аb2)2; ә) (2ху-1)4 ∙ 4х-3у-2;

б)(- 12аb2)-3∙(4а2b3)2; в) 5х(х-2у)-2х(х+3у);

г) х3-3х2+1-2(х2-х+0,5х3-2).

2. Көбейткіштерге жіктеңдер:

а) 4х2-у2 ; ә) 9а2+6аb+b2;

б) (2m-1)(х-у)+у(1-2m); в) (m+2n)2+ m+2n;

г) 8х3-27у3.

3. Көпмүше түрінде жазыңдар:

а) (1+2х2); ә) (а+2)(а2-2а+4);

б) (3аb-1)(3аb+1); в) -2х3у3(5х3у3-4х2у-3ху2);

г) (3а+7b)(2а-5b).

4. Бөлшек түрінде жазыңдар:

а) 2р+5р2+2р- 2р ; ә) 52х-1 + 3-х1-2х ;

б) х2-4х+у ∙ 3х+3ух2+2х ; в) a2-9a+2 : 3a+92a+4 .

5. А(1;2), В(12; 14 ), С(-2;8) нүктелерінің қайсысы:

а) у=х2; ә) у=-х3; б) у=2х функциясы графигінде жатады?II нұсқа

1. Амалды орындаңдар:

а) (-3ху2)∙ 2х3у; ә) (-3a-2b)-3 ∙ 9a-5b2;

б)(0,3m2n)2∙(- mn2)-3; в) 2у(а-3у)-4а(у-2а);

г) 2ху + у2- х2-2(3х2+2у2 +ху).

2. Көбейткіштерге жіктеңдер:

а) m2-9n2 ; ә) 25х – 10ху+у2;

б) (а+2b)(p-q)-2q(2b+а); в) (а-2b)2+ а-2b;

г) 125х3+у3.

3. Көпмүше түрінде жазыңдар:

а) (2-а2)2; ә) (х-3)(х2+3х+9);

б) (2ах-1)(2ах+1); в) -3bу2(4bу2-у3+2b2у);

г) (5m-4n)(2m+3n).

4. Бөлшек түрінде жазыңдар:

а) 3-2mm2+3m+ 2m ; ә) 42a-3b + a-13b-2a ;

б) 9b2-c2b+c ∙ 5b+5c3b2+bc ; в) x2-25x+4 : 2x+103x+12 .

5. P(1;-2), Q(2;-4), R(1;1) нүктелерінің қайсысы:

а) у=-х2; ә) у=х3; б) у=-2х функциясы графигінде жатады?

В

I нұсқа

1. Амалды орындаңдар:

a-3b5cx2-3: 0,2-1с3b-2a-2 x-32; ә) ( 0,2х-3у-2)2∙ x-35y2-3;

б) (m2-3mn)(m2-7mn+2n2).

2. Бөлшекті қысқартыңдар:

а) 21a3b263a5b ; ә) 27х3-у318х2+6ху+2у2 ; б) х2-4х+43х-63 .

3. Көбейткіштерге жіктеңдер:

а) 2516 а6-1,69b2 ; ә) 0,008х6+8у3;

б) m2+n2-k2-2mn; в) (х-3у)3-х2+6ху-9у2.

4. Өрнекті ықшамдаңдар:

а) a+1a2-a - a+22a2-2 ; ә) (х+13х-3 + 63х2-3 - х+33х+3 ) ∙ 3х24 .

5. у=- х22 функциясының графигін салыңдар. Осы функция графигінде жататып және ординатасы (-2)-ге тең нүктелердің координаталарын табыңдар.

II нұсқа

1. Амалды орындаңдар:

ху-23ab2-3: 9ay-3x-2 b-32; ә) ( 0,5a-2b-3)2∙ a-22b2-3;

б) (p2-2pq)(3p2-7pq-4q2).

2. Бөлшекті қысқартыңдар:

а) 12x2yz18x2y3z ; ә) 2ac-4bc5a3c-20ab2c ; б) (5m+5n)32m2+4mn+2n2 .

3. Көбейткіштерге жіктеңдер:

а) 49x8-1,44y2 ; ә) 8a3-0,027b6;

б) p2+4q2- 9r2-4pq; в) (m+2n)3-m2-4mn-4n2.

4. Өрнекті ықшамдаңдар:

а) 12a+2 - a-13a2+6a+3 ;

ә) (2xx+2 + 2x6-3x + 8xx2-4 ) : x-4x-2 .

5. у= 12 x2 функциясының графигін салыңдар. Осы функция графигінде жататып және ординатасы (-4)-ге тең нүктелердің координаталарын табыңдар.С

I нұсқа

1. (3х-1)(3х+1)-4у(3х-у) өрнегінің ең кіші мәнін анықтаңдар.


2. Көбейткіштерге жіктеңдер:

а) х4-2х3+х2-1; ә) а3+b3 -2а2-2ab +2b2 .

3. x+yy = 5 деп алып: а) ху ; ә) х-ух бөлшегінің мәнін табыңдар.

4. Құрамындағы айнымалылардың барлық мәндерінде 3a2-3a + a2a-3 және a+3+9a+3a2-3a өрнектері теңбе-тең болатынын көрсетіңдер.

5. Өрнекті ықшамдаңдар:

(m-nm2+mn - mn2+mn ) : (n2m3-mn2 + 1m+n ).

II нұсқа

1. (1-2х)(1+2х)+3у(4х-3у) өрнегінің ең үлкен мәнін анықтаңдар.

2. Көбейткіштерге жіктеңдер:

а) а2b2-4ab -а2-b2+1; ә) х3-y3+5х2 +5xy+5y2.

3. x+yy = 3 деп алып: а) ух ; ә) х-уу бөлшегінің мәнін табыңдар.

4. Құрамындағы айнымалылардың барлық мәндерінде х3х2-4 - хх-2 - 2х+2 және х-1 өрнектері теңбе-тең болатынын көрсетіңдер.

5. Өрнекті ықшамдаңдар:

(a+1a-1 - 1-a1+a - 4a2a2-1 ) : (2-2aa2 - 2a3+a2 - 2).


http://collegy.ucoz.ru/

Бари оңай есеп той. Осыны да
118,437 сұрақ
305,385 жауап
153,303 пікір
67,818 қолданушы