0 дауыс
2.1k көрілді
Массасы 36,6 г натрий силикатын алу үшін қанша натрий оксиді, қанша кремний (4) оксиді қажет болатынын естендер.

1 жауап

0 дауыс
m (Na2SiO3) = 36,6 г          
табу керек: m (SiO2), m(Na2O)
x г         y г                       36,6 г
SiO2  + Na2O  ----------> Na2SiO3
60 г      62 г                      122 г

х = 62 г ∙ 36,6 г\122 г = 18,6 г (SiO2)
у = 60 г ∙ 36,6 г\122 г = 18 г    (Na2O)
жауабы: m(SiO2) = 18 г,  m(Na2O) = 18,6 г
...