0 дауыс
4.8k көрілді
Құрамында 10% қоспасы бар 300 г әктастан алынған кальций оксидінің массасы

1 жауап

0 дауыс
300г -100%

х-10%      х=30.   300-30=270 қоспасыз әктас.
СaCO3=CaO+CO2
270г-х

100гмоль-56гмоль
х=270*56:100=151,2 г
...