+1 дауыс
3.5k көрілді
430.Шеңбер диметріне перпендикуляр хорда осы диаметрді 24 см және 6 см бөліктерге бөледі. Осы хорданың ұзындығын табыңдар.

431Шеңберден тысқары орналасқан нүктеден осы шеңберге жанама және шеңбермен қақ бөлінетін қиюшы жүргізілген. Қиюшының шеңбермен шектелген бөлігі 4см болса, жанаманың ұзындығы қандай болғаны?
Сұрақтың жабылу себебі: Жақсы жауап

2 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап

430)Сызбада AB - диаметр, DE - хорда. BC=6, AC=24.

 ABE үшбұрышын салайық.

 Ол тікбұрышты болғандықтан (бір қабырғасының диаметрі), онда BC, AC және CE қатынасы бойынша байланысады.

х2 =BC*AC, 

мұндағы x=CE 

Осы жерден ізделінді хорданың жартысын есептеуге болады.

 Жауабы: 24

+1 дауыс

431)  АС қиюшы M және C нүктелерінде қиылысатын шеңберден тыс нүкте А болсын. AB жанама. Шеңбер ішіндегі қиюшы кесіндінің бөлігі 4 см-ге тең.Шарты бойынша шеңбер қиюшыны екіге бөледі,, ⇒ **=СМ=4.  Егер бір нүктеден шеңберге жанама мен қиюшы жүргізілсе, онда  бүтін толық қиюшы мен оның сыртқа бөлігінің көбейтіндісі жанаманың квадратына тең болады..⇒ АВ²=АС•**. АВ²=(2•4)•4=32. ⇒ АВ=√(2•16)=4√2 см

...