Жалпы сұрақ | 70 қаралды
70 қаралды
бүтін k(n,n) массивін шахматтық тәртіппен 0  және 1-лермен толықтырынңыз

2 жауап

Uses  crt;
Const m=100;
Var   a:array[1..m,1..m] of integer;
      i,j,n:integer;
Begin clrscr;
      Write('n='); Read(n);
      for i:=1 to n do
          for j:=1 to n do
              if (i+j) mod 2=0 then a[i,j]:=0 else a[i,j]:=1;
      for i:=1 to n do begin
          for j:=1 to n do
              Write(' ',a[i,j],' ');
          WriteLn; WriteLn; end;
      ReadLn; ReadLn;
End.
Жақсы Жауап

Uses     crt;
Const   m=8;
Var        a:array[1..m,1..m] of integer;
               i,j:integer;
Begin   clrscr;
              for i:=1 to m do
                   for j:=1 to m do
                         if (i+j) mod 2=0 then a[i,j]:=0 else a[i,j]:=1;
              for i:=1 to m do begin
                   for j:=1 to m do
                        Write(' ',a[i,j],' ');
              WriteLn; WriteLn; end;
              ReadLn;
End.

118,122 сұрақ
304,630 жауап
153,303 пікір
66,759 қолданушы