Информатика | 215 қаралды
215 қаралды
z(m) массивіндегі таңбалардың ауысу санын анықтаңдар (плюстен минуске және минустан плюске) 0,-2,0,-10,2,-1,0,0,3,2,-3 тізбегіндегі ауысулар саны төртеу  (нөл санының таңбасы жоқ).

3 жауап

 

 Гаухар ханым сіздің есебіңіздің бағдарламасы:
 
Uses crt;
const
     m = 10;
var
   Z:array[1..m] of integer;
   A:array[1..m] of integer;
   i,j,n,k:integer;
begin
k:=0; j:=0;
clrscr;
     writeln('Massivti engiz');
     for i:=1 to m do
     begin
          write('Z[',i,'] = ');
          readln(Z[i]);
          if(Z[i]<>0) then
          begin
               k := k + 1;
               A[k] := Z[i];
          end;
     end;
for i:=2 to k do
     begin
     if(((A[i-1]>0)and(A[i]<0))or((A[i-1]<0)and(A[i]>0))) then
     j := j + 1;
     end;
     write('Auisular sani = ',j);
readln;
end.
Жақсы Жауап
Есептің берілгенін сал түсінікті қылып жазасыз ба? нені табу керектігін түсінбедім.
Это алгоритм сортировки. Чтобы отсортировать по убыванию или возрастанию надо:
1)Присвоить ккакой-нибудь переменной зачение очень маленькое;
2) Сравнивать  с ним все элементы массива;
3) И менять их местами, т.е. менять их порядковые номера.
Аналогично и при убывании
пример выявления наиболее низкой температуры зимой(часть программы):
writeln('Temp Zimoy:');
for i:=1 to 4 do
readln(b[i]);
b[1]:=Min;
for i:=2 to 4 do
if b[i]<Min then
begin
Min:=b[i];b[1]:=b[i];
end
 else;writeln('Min Zimoy=',Min:0:0);readln;
end.
118,125 сұрақ
304,643 жауап
153,304 пікір
66,764 қолданушы