0 дауыс
536 көрілді
Мейрамхана 6 күн ішінде 624 кг картоп пайдаланды. Осы нормамен жұмсағанда 416 кг картоп неше күнге жетеді?

3 жауап

0 дауыс
ж 4 күн  ойткенй
  624/6= 104
416/104=4
0 дауыс
ж 4 күн өйткеі
  624/6= 104
416/104=4
0 дауыс
6----624
x------416
x=4
пропорциямен шығаруға да болады
...