0 дауыс
21.2k көрілді
Массасы 0,75 кг суды 20С-тан 100С-қа дейін қыздырып, одан кейін 250г бу алу үшін қанша энергия жұмсалады?
Сұрақтың жабылу себебі: Жақсы жауап алынды

3 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
Q1=cm(100-20)=4200*0,75 * 80=252000 Дж
Q2=rm=0,25*2,3*10НЫН АЛТЫНШЫ ДАРЕЖЕСИ=575000 Дж
Q=Q1+Q2=252000+575000=827000 Дж
ЖАУАБЫ:827000 Дж
0 дауыс
Берилгенин жаза аласыз ба?
0 дауыс
Сначала рассчитаем количество теплоты, затраченное на нагревание воды от t1=20град, до t2=100град. Q1=c*m*(t2 - t1) ( c -удельная теплоемкость воды=4200Дж/кг*град) Q1=4200*0,75*(100 - 20)=252000Дж. Теперь на парообразование: Q2=r*m1 ( r -удельная теплота парообразования воды=2300000Дж/кг m1=0,25кг) . Q2=2300000*0,25=575000Дж. Общее затраченное тепло= сумме. Q=Q1+Q2. Q=252000 + 575000=827000Дж. (827кДж).
...