0 дауыс
2.5k көрілді
Толық иондығын жазыңдар.

1.NaOH+H2SO4→2Na2SO4+H2O
   FeCl3+KOH→Fe(OH)3 ↓+3KCl

2.CuSO4+NaOH→Cu(OH2)↓Na2SO4
    Cu(OH)2→CuO+H2O
    CuO+2HCl→CuCl2+H2O
   Fe2(SO4)3 +NaOH→Fe(OH)+Na2SO4


молекулалық және толық иондығын жазыңдар.
CuCl2+KOH→
Сұрақтың жабылу себебі: Жақсы жауап

2 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
1)  2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

2Na (+) + 2OH(-) + 2H(+) +SO4(2-) = 2Na(+) + SO4(2-) + 2H2O

2OH(-) + 2H(+) = 2H2O  немесе қысқаша    OH(-) + H(+) = H2O

3KOH + FeCl3 = Fe(OH)3 + 3KCl

3K(+) + 3OH(-) + Fe(+3) + 3Cl(-) = Fe(OH)3 + 3K(+) + 3Cl(-)

Fe(+3) + 3OH(-) = Fe(OH)3
+1 дауыс
2)CuSO4+2NaOH = Cu(OH)2+Na2SO4
Cu(2+)+SO4(-2)+2Na(+)+2OH(-)=Cu(OH)2↓+2Na(+)+SO4(-2)
Cu(2+)+2OH(-)=Cu(OH)2↓

2,4)Fe2(SO4)3 + 6NaOH = 2Fe(OH)3(осад.) + 3Na2SO4

2Fe(3+) + 3SO4(-2) + 6Na(+1) + 6OH(-1) = FeOH3 + 6Na(-1) + 3SO4(-2)

Fe(+3) + 3OH(-1) = FeOH3

Ұқсас сұрақтар

...